Author Archives: yonetici

UNİLİFE 1 SİTESİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 04/09/2016 SAAT :14:00 KARAR NO:10

UNİLİFE 1 SİTESİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 04/09/2016 SAAT :14:00

KARAR NO:10

KARAR TARİHİ : 04/09/2016

04/09/2016 tarihinde saat 14.00 da Unilife sitesi genel kurul toplantısına başlanmıştır.

 • Toplantıya başlanması ile yoklama alınarak yeterli çoğunluğun bulunması ile gündem maddelerine geçilmiştir.
 • Divan heyetine kat maliklerinden Halil Ersin Avcı Başkan Erdoğan Canpolat Yazman ve Uğur Çakır sayman olarak seçildi.
 • Toplantıda yoklamaya geçildi yapılan yoklamada (20) asil (16) vekalet olmak üzere (36) kat malikinin hazır olarak bulunduğu tespit edildi.
 • Gündem maddeleri okunarak yönetim faaliyet raporu site yöneticisi Ali Güngörmüş tarafından okunarak kat maliklerinin oyuna sunuldu oy birliği ile kabul edilmiştir.
 • 2016 yılı denetim raporu kat maliklerine okundu oy birliği ile kabul edilmiştir.
 • Sitenin ısınma bedeli m2 üzerinden alınması mahkeme tarafından iptal edilmiştir. Mevcut sistemde bulunan ısı pay ölçerlerin yeniden yapılması kat maliklerinin görüşüne sunuldu.
 1. Kat malikleri tarafından ısı pay ölçerlerinin değiştirilmesi oy birliği ile kabul edildi.
 2. Yapılacak bu işlemler için piyasa araştırması yapılması yönetime ihale için yetki verilmesi bu konuda tekliflerin toplanması için komisyon kurulması, teklif edildi.
 3. Yapılan görüşmelerde ısı pay ölçerlerinin değiştirilerek ısınma ve sıcaksu bedelleri ve işlemlerinin yapılabilmesi için yönetim tarafından yapılan araştırma ve alınan teklifleri kat maliklerine ibraz edildi.
 4. Kat maliklerince komisyon kurulmasına komisyon üyeleri olarak Nurdan Karakurt, Adem Yılmaz, Sedat Liman tarafından yönetim ve kat maliklerinin dikkatine sunulmak üzere fiyat tespitlerinin yapılması, 15 gün içerisinde sonuçlarının kat maliklerine ve yönetime paylaşılmasına ve ödeme yönteminin kat maliklerinin oyları ile karar verilmesi oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
 • Bilirkişi tarafından tespit edilen eksiklikler ve nontalama sisteminin yapılması, hususu kat maliklerinin görüşüne açıldı.
 1. Montalama ve diğer eksikliklerin enerji kimlik belgesi alınması sonrasında yaptırılmasına oy birliği ile karar verildi.
 2. Enerji kimlik belgesinin alınmasına oybirliği ile karar verildi.
 3. Bina eksikliklerinin giderilmesi ve mim inşaat ile ilgili bu hususlar konusunda Nurdan Karakurt ‘un yetkilendirilmesine oy çokluğu ile karar verildi.
 4. Sitenin teras katlarının kapatılabilmesi için yasal çerçeveler içerisinde kalmak şartı ile ilgili bedeli kat maliki tarafından karşılanmak üzere yapılması konusu genel kurulun oylamasına sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.
 • Sitenin giderleri için toplanılan aidatların aylık 50 tl olarak toplanmasına oy çokluğu ile karar verildi.
 • Ek bütçe kat maliklerinin görüşüne sunuldu. 5.120,92 kruş olarak bankada bulunduğu ibrat edildi. Ek bütçe için aylık 10 tl toplanmasına oy çokluğu ile karar verildi.
 • Yönetici ve denetçinin seçimi için kat maliklerine aday olup olmadığı soruldu yeni yönetime tekrar Ali Güngörmüş’ün denetçi olarak Raif Zoraloğlu’nun seçilmesine oy birliği ile yedek denetçi olarak Aydın Şengezer’in oy çokluğu ile karar verişmiştir.
 • Yeni seçilen yönetime huzur hakkının Aylık ödenen aidatın içinden daire başı (10) tl olarak ayrılmasına oy çokluğu ile karar alınmıştır.
 • Tahsil edilemeyen aidat ve borçların tahsil edilebilmesi için yeni yönetime yardımcı olması kat maliklerine duyuruldu.
 • Yönetici Ali GÜNGÖRMÜŞ’ün sitemizi resmi ve özel kuruluşlarda temsil etmeye, noterden her türlü protesto ve ihtar çekmeye,aidat borçları için icra takibi yapmaya, avukat tutmaya dava açmaya bankalarda sitemiz adına hesap açmaya kapatmaya ve bu hesaplardan para çekmeye internet bankacılığı işlemleri yapabilmeye münferiden tek imza ile yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Unilife 1 sitesi 1016 olağan genel kurulu 04/09/2016 günü saat 16:00 da tamamlanarak imza altına alınmıştır.

 

Halil Ersin AVCI                     Erdoğan CANPOLAT                             Uğur ÇAKIR

UNİLİFE 1 SİTESİ KAT MALİKLERİNE

UNİ LİEFE 1 SİTESİ KAT MALİKLERİNE

 

Sitemizin 2016 Yılı Kat Malikleri Olağan  Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 28/08/2016 Pazar günü Saat : 14.00 Unilife 1 Sitesi A-Blok Zemin Kat Kepez/ÇANAKKALE adresinde yapılacaktır.

 

Bu toplantıda yeter sayı sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın 04/09/2016 Pazar günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

 

Bütün Kat Maliklerinin toplantıya katılmaları veya kendilerini temsil ettirmeleri önemle rica olunur 13/08/2016

 

Ali GÜNGÖRMÜŞ

Yönetici

 

GÜNDEM                                     :

 1. Yoklama yapılması ve Divanın oluşturulması.
 2. Gündem maddelerinin okunması ve 1. Maddenin görüşmeye açılması.
 • Yönetim Faaliyet raporunun okunması ve görüşmeye açılması.
 • Yönetim faaliyet raporunun ibrası.
 • Denetim raporunun okunması, görüşmeye açılması.
 • Denetim raporunun ibrası.
 • Mahkemece İPTAL edilen ısınma bedelinin m2 üzerinden tahsil edilmesi genel kurul kararının görüşmeye açılması ve ısı pay ölçerlerin yenilenmesinin karara bağlanması.
 • Bilirkişice tespit edilen eksikliklerin mantolama dahil görüşüp karara bağlanması.
 • Enerji kimlik belgesinin alınması hususunun görüşülüp karara bağlanması.
 • Yeni aidat tespiti.
 • Ek bütçenin görüşülmesi.
 • Yeni yönetim ve denetçinin seçilmesi.
 • Yönetici huzur hakkının tespiti.
 • Tahsil edilmeyen aidat ve borçların tahsili için yönetime yetki verilmesi.
 • Seçilen yöneticiye resmi ve özel kuruluşlarda temsili için gerekli yetkinin verilmesi.
 • Dilek ve temenniler.

 

NOT : BU TOPLANTIDA BİNAMIZIN EKSİKLİKLERİ  İLE İLGİLİ ÖNEMLİ KARARLAR ALINACAĞINDAN KAT MALİKLERİNİN TOPLANTIYA KATILMALARI ÖNEMLE RİCA OLUNUR.

 

VEKALETNAME

 

Kanuni yeterli çoğunluk sağlanır ise 28/08/2016 tarihinde, çoğunluk sağlanamaması durumunda 04/09/2016 tarihinde yapılacak olan Üni Life 1 Sitesinin 2016 Yılı Kat Malikleri Olağan Genel Kurul Toplantısında; beni temsil etmeye, alınacak bütün kararları benim adıma imzalamaya

………………………………………………………………….….. vekil tayin ediyorum.  ……./…../2016

 

Adı  Soyadı

İmza

Kat Maliklerine Duyuru

Sayın Kat Maliki;

Sitemizin 13.09.2015 tarihinde yapılan genel kuruldan bu güne kadar yapılan iş ve işlemler faaliyet raporu olarak aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 • Öncelikle, 13.09.2015 tarihinde yapılan genel kurul da alınan karar gereği, sitemizin A-B-C Bloklarının tüm müştemilatının üretici firma ile ilgili her türlü malzeme, tesisatının “EKSİKLİKLERİNİN” neler olduğunun bir bilirkişi marifetiyle tespit edilmesi hususunun tespiti için Çanakkale 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde 2015/189 D.İşl. nolu tespit davası açılmıştır. Açılan bu dava neticesinde Mahkeme Tayin edilen bilirkişice yapılan tespitte;

Gizli Ayıplı 60,000 tl

Eksik imalat 2,500 tl olmak üzere 62,500 tl lik bir eksikliğin sitemizde (mantolama hariç) mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Bununla ilgili olarak 01/05/2016 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda kat malikleri bilgilendirilmiş, “Gizli Ayıplı” imalat ile ilgili olarak isteyen kat maliklerimizin daireyi satın aldıkları kişilere dava açmasının mümkün olduğu bilgilendirilmiştir.

 • Keza aynı genel kurulda alınan karar gereği, sitemizin güvenliği için kamera sisteminin kurulması çalışmalarına başlanmış, Ekim 2015 tarihinde Blok dışlarında binaların tüm etrafını görecek şekilde olmak üzere; Blok girişleri, Asansör girişleri ve yönetim odasıda dahil olmak üzere toplan 14 adet kamera sistemi kurulmuştur. Bu güvenlik sisteminin oluşturulması için sitemiz adına internet ve sabit telefon aboneliği gerçekleştirilmiş. İsteyen kat malikimizin internet üzerinden 24 saat izleme imkânı sağlanmıştır.
 • Site görevlisi Elif Çakır’ın alınan karar gereği iş akdi fesh edilerek kıdem tazminatı ödenmiş, bilahare Elif Çakır tekrar sitemizde alımı gerçekleştirilmiştir. Hâlihazırda Elif Çakır; doğum izninde raporlu olduğundan işlerin aksamaması için ayda 10 gün sigortalı olmak üzere sözleşmeli Tayyibe Çakır geçici olarak işe alınmıştır. Elif Çakır rapor bittiğinde (4 Ekim) işten çıkarılacaktır.
 • 30/06/2016 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı “İş güvenliği kanunu gereği ASOS” İş güvenliği firmasıyla 23/06/2016 tarihinde TK 16.ISG.79 sayı ile sitemizin iş güvenliği sözleşmesi imzalanmıştır. Böylelikle yapılacak denetimlerde sitemizin ceza işlemine muhatap olmaması sağlanmıştır. Sitemizin iş güvenliği denetimi ilgili firma tarafından her ay muntazam sağlıklı bir şekilde yapılmaktadır.
 • Bilindiği üzere 9/03/2013 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda alınan karar gereği “ısınma bedeli” kat maliklerinden m2 üzerinden temsil edilmektedir. Ancak kat malikimiz Sn. Nurdan KARAKURT’un alınan bu kararın İPTALİ  için Çanakkale Sulh Hukuk Mahkemesinde 2013/1237 Esas numarasıyla açtığı dava neticelenmiş mahkeme ısınma bedelinin m2 üzerinden tahsil işlemi İPTAL EDİLMİŞTİR.  Hâlihazırda bu karar henüz tarafımıza tebliğ edilmemiş isede yapılacak temyiz başvurusunda yürütmenin durdurulması talibimiz kabul edilmez ise kaloriferlerin bu kış yanmaması durumu olabilecektir. Karar tarafımıza tebliğ edildiği tarihte temyiz edileceği aşikardır. Konunun önemi açısından genel kurulun bilmesi ve bir karara varmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
 • Sitemizin zaman içinde yıpranması ve eskimesi neticesinde aylar bazında yapılan tamiratlar ve işler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

EYLÜL 2015 C Blok (D2) de dış duvarları su kaçağı (D.5) ortak pis su tamiratı.

EKİM 2015: A Blok ortak pis su tamiratı (D.12)

KASIM 2015: Gece 00:00 da B blok logar tıkanması ve taşması ve tamiratı.

ARALIK 2015 Sıcak su kazan tamiratı ve Serve motor takılması, site içinde mevcut elektrik işçiliği (yanmayan lambalar vs) kazan dairesinden çıkan su arızası problemi kazan tamiri için 3 adet kazan içi kaynak yapılması.

OCAK 2016 A Blok asansörünün motorunun arızalanması ve motorun sarım işleminin yenilenmesi.

ŞUBAT 2016 :  Kazan dairesinde mevcut su akışının kesilmesi için 2 Adet dalgıç pompa alınması ve su tahliyesi.

Bahçe bakımı, budama, dip temizleme, kanalların yenilenmesi.

MART 2016 : Sıcak su kazanı 3 Adet  iç kaynak yapılması. C Blok pis su tamiratı. 3. Bloğun  çatı izolasyonun gözden geçirilmesi ve tamiratı.

NİSAN 2016  Olağanüstü Genel Kurul hazırlıkları B Blok logar taşması ve tekrar onarımı ve temizliği.

MAYIS 2016 Olağanüstü Genel Kurulun yapılması site içi ortak elektrik tamiratı.

Toplantı odasına sesli kamera takılması işleri yapıldı.

HAZİRAN 2016  Sıcak su kazanı sirkülasyon pompasının tamiratı, bahçenin ilaçlanması.

AĞUSTOS 2016 : Sıcak su kazanın termostatının yenilenmesi.

Yapılan tüm iş ve işlemler ile ilgili olarak tüm ödemeleri yapılmış, faturaları alınarak muhasebe kayıtlarına girmiştir. Gelir gider tablolarında siz sayın kat maliklerimizin bilgisine sunulmuştur.

Bu işlerle ilgili herhangi bir borcumuz yoktur.

Gereğini takdirlerinize arz olunur.

 

 

Ali GÜNGÖRMÜŞ

Yönetici

 

EKLER:

 • Gelir-gider tabloları
 • Denetim raporu
 • Genel kurul gündemi

 

 

UNİLİFE 1 SİTESİ KAT MALİKLERİNE

UNİLİFE 1 SİTESİ KAT MALİKLERİNE

Sitemizin 2016 Yılı Kat Malikleri 1.Olağanüstü  Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 24/04/2016 Pazar günü Saat : 14.00 Unilife 1 Sitesi A-Blok Zemin Kat Kepez/ÇANAKKALE adresinde yapılacaktır.

Bu toplantıda yetersayı sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı nisap aranmaksızın 01/05/2016 Pazar günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

 Bütün Kat Maliklerinin toplantıya katılmaları veya kendilerini temsil ettirmeleri önemle rica olunur 04/04/2016

 

Ali GÜNGÖRMÜŞ

         Yönetici

 

GÜNDEM                                     :

a- Yoklama yapılması ve Divanın oluşturulması.

b- Gündem maddelerinin okunması ve 1. Maddenin görüşmeye açılması.

 • Üretici firma ile ilgili bilirkişi raporundaki eksikliklerle ilgili konuların görüşülmesi ve karara bağlanması.(Bilirkişi raporu ektedir.)
 • Projede olup ta eksik yapılan manto lama ile ilgili konuların görüşülüp karara bağlanması.
 • Kat Maliki C Blok D.22 Nurdan KARAKURT tarafından 2013/1237 Sayılı Site yönetimine açılın (Yönetici Ali GÜNGÖRMÜŞ) dava ile ilgili verilen iki adet bilirkişi raporunun bilgilendirmesi ve görüşülmesi. (İki adet Bilirkişi raporları ektedir.)
 • Site yöneticisinin yönetimle ilgili sıkıntılarının görüşülmesi.
 • Manto lama ve çatı tamiri ve izolasyonu ile ilgili bankalarca verilen EKO kredinin görüşülüp karara bağlanması. (Önemli Not:Kat maliklerinin toplantıya gelmeden önce EKO kredi ile ilgili bankalar nezdinde bilgilenmesi.)
 • Dilek ve temenniler.

 

NOT : BU TOPLANTIDA BİNAMIZIN EKSİKLİKLERİ  İLE İLGİLİ ÖNEMLİ KARARLAR ALINACAĞINDAN KAT MALİKLERİNİN TOPLANTIYA KATILMALARI ÖNEMLE RİCA OLUNUR.

  

 

VEKALETNAME

 

Kanuni yeterli çoğunluk sağlanır ise 24/04/2016 tarihinde, çoğunluk sağlanamaması durumunda 01/05/2016 tarihinde yapılacak olan Üni Life 1 Sitesinin 2016 Yılı Kat Malikleri Olağan Genel Kurul Toplantısında; beni temsil etmeye, alınacak bütün kararları benim adıma imzalamaya

………………………………………………………………….….. vekil tayin ediyorum.  ……./…../2016

 

Adı  Soyadı

İmza